تخفیفات محصولات سایت
سایت شخصی هادی مسیح خواه،تخصصی استعداد تحصیلی و استعداد تحصیلی دکتری

تخفیفات محصولات سایت

زمانبندی تخفیفات آزمون ورودی دکتری 99

 

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه پک آموزشی استعداد تحصیلی (جزوه و فیلم کلاسی) به شرح زیر است:

Estedad Package
                                                                                                   مشاهده جزئیات 

 

برنامه تخفیف زمانی جهت تهیه دوره آنلاین استعداد تحصیلی (پاییز 98) به شرح زیر است:

 Online Class

                                                                                                  مشاهده جزئیات